Pogledaj Korpu “Životinje neke druge” has been added to your cart.
DIS-to-je-onaj-zivot

Vladislav Petković Dis – To je onaj život

990,00 дин.

Te­mat­sko-fi­lo­zof­ski i eg­zi­sten­ci­jal­ni okvir Di­so­vog stva­ra­la­štva ime­nu­ju tri bit­ne pe­sme: „Tam­ni­ca“, „Mo­žda spa­va“ i „Nir­va­na“. U nji­ma je sa­dr­ža­na sva le­po­ta, sva ma­gi­ja i sva me­ta­fi­zi­ka nje­go­ve li­ri­ke.

Kategorije: , Product ID: 1810

O knjizi

Vladislav Petković Dis ro­đen je 10. mar­ta 1880. u Za­bla­ću kod Čač­ka. Uto­pio se u Jon­skom mo­ru 30. ma­ja 1917.
Pesnik; učitelj, sudski praktikant; ratni dopisnik.
Školovao se u Čačku i Zaječaru.
Od 1903. živi u Beogradu. Bo­em.
Prva štampana pesma „Idila“ (1903). Poslednja za života objavljena – „Nedovršene pesme, III“ [Al’ propast tuđa nije moj san…] (1916).
Hiljadu devetsto petnaeste po­vla­či se sa srp­skom voj­skom pre­ko Al­ba­ni­je, za­tim se sa Kr­fa pre­ba­cu­je u Fran­cu­sku.
Za so­bom je osta­vio dve pesničke zbir­ke: Uto­plje­ne du­še (1911) i Mi če­ka­mo ca­ra (1913).
Te­mat­sko-fi­lo­zof­ski i eg­zi­sten­ci­jal­ni okvir Di­so­vog stva­ra­la­štva ime­nu­ju tri bit­ne pe­sme: „Tam­ni­ca“, „Mo­žda spa­va“ i „Nir­va­na“. U nji­ma je sa­dr­ža­na sva le­po­ta, sva ma­gi­ja i sva me­ta­fi­zi­ka nje­go­ve li­ri­ke. Pre­o­vla­đu­ju mo­ti­vi je­se­ni i smr­ti, ko­je autor ob­li­ku­je sno­vi­dov­no i vi­zi­o­nar­ski, u is­ka­zi­ma sklo­plje­nim od ira­ci­o­nal­nih sli­ka, in­tu­i­tiv­nih pro­sve­tlje­nja, du­šev­nih po­ni­ra­nja u ono­stra­no. Srp­ski stih obogatio je no­vom mu­zi­kal­nošću; po­i­gra­va­o se lo­gi­kom, uveo je me­trič­ke obra­sce lir­ske na­rod­ne po­e­zi­je, sin­tak­su srod­nu go­vor­noj.
U sa­ti­rič­nim pe­sma­ma oporo se raz­ra­ču­na­va s po­ro­ci­ma sveta („Ras­pa­da­nje“), iz­vr­ga­va bes­po­šted­noj kri­ti­ci srpsko dru­štvo svoga doba („Na­ši da­ni“).

 

 

To je onaj život gde sam pao i ja
S nevinih daljina, sa očima zvezda
I sa suzom mojom što nesvesno sija
I žali kô tica oborena gnezda.
To je onaj život gde sam pao i ja
Sa nimalo znanja i bez moje volje,
Nepoznat govoru i nevolji ružnoj.
I ja plakah tada. Ne beše mi bolje.
I ostadoh tako u kolevci tužnoj
Sa nimalo znanja i bez moje volje.
I ne znadoh da mi krv struji i teče,
I da nosim oblik što se mirno menja;
I da nosim oblik, san lepote, veče
I tišinu blagu kô dah otkrovenja.
I ne znadoh da mi krv struji i teče…

Dis

Autor: Vladislav Petković Dis
Priredio: Jovan Pejčić
ISBN 978-86-88895-62-0
Dimenzije: 13,5 x 22,5 cm
Obim: 158 strana
Tvrdi povez